Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k uchazečům o zaměstnání
a agenturním zaměstnancům

Informace

Poskytované informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální.

Důvěra

Poskytovatel se zavazuje sdělené osobní údaje uchazeče/agenturního zaměstnance a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s platnými právními předpisy ČR na ochranu osobních údajů a zájmy uchazeče/agenturního zaměstnance.

Řešení

Při řešení situace uchazeče/agenturního zaměstnance musí být doporučen vhodný a okolnostem odpovídající postup, který chrání jeho oprávněné zájmy a práva.

BOZP

Je-li poskytovatel zároveň zaměstnavatelem, je povinen před nástupem do zaměstnání zaměstnance řádně proškolit v otázkách BOZP.

Mzda

Poskytovatel není oprávněn manipulovat s výpočty mezd jednotlivých agenturních zaměstnanců za účelem získání větších objemů zakázek formou nekalosoutěžního jednání a jiného nepoctivého jednání.

Diskriminace

Ve všech vztazích poskytování personální služby je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný.

Pojištění

Poskytovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svými aktivitami a provozní činností.

Pracovní úrazy

Poskytovatel je povinen dbát na prevenci vzniku pracovních úrazů a poskytnout svým agenturním zaměstnancům pomoc při řešení situace vzniklého pracovního úrazu.

Poplatky

Úhrada poplatků uchazečem za zprostředkování práce je nepřípustná.