Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k uchazečům o zaměstnání a agenturním zaměstnancům

Informace

Poskytované informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální.

Důvěra

Poskytovatel se zavazuje sdělené osobní údaje uchazeče/agenturního zaměstnance a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s platnými právními předpisy ČR na ochranu osobních údajů a zájmy uchazeče/agenturního zaměstnance.

Řešení

Při řešení situace uchazeče/agenturního zaměstnance musí být doporučen vhodný a okolnostem odpovídající postup, který chrání jeho oprávněné zájmy a práva.

BOZP

Je-li poskytovatel zároveň zaměstnavatelem, je povinen před nástupem do zaměstnání zaměstnance řádně proškolit v otázkách BOZP.

Mzda

Poskytovatel není oprávněn manipulovat s výpočty mezd jednotlivých agenturních zaměstnanců za účelem získání větších objemů zakázek formou nekalosoutěžního jednání a jiného nepoctivého jednání.

Pojištění

Poskytovatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svými aktivitami a provozní činností.

Pracovní úrazy

Poskytovatel je povinen dbát na prevenci vzniku pracovních úrazů a poskytnout svým agenturním zaměstnancům pomoc při řešení situace vzniklého pracovního úrazu.

Poplatky

Úhrada poplatků uchazečem za zprostředkování práce je nepřípustná.

Diskriminace

Ve všech vztazích poskytování personální služby je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný.