Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k zaměstnavatelům

Informace

Poskytované informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální.

Důvěra

Poskytovatel se zavazuje zaměstnavatelům sdělené údaje a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s pokyny nebo zájmy zaměstnavatele.

Řešení

Poskytovatel je povinen aktivně vyvíjet veškerou činnost směřující k řešení situace zaměstnavatele, a to v souladu se zájmy, podle jeho pokynů a zadání.

Mzdy

Poskytovatel není oprávněn manipulovat s výpočty mezd jednotlivých zaměstnanců za účelem získání větších objemů zakázek formou nekalosoutěžního jednání a jiného nepoctivého jednání.

Diskriminace

Poskytovatel není oprávněn sdělovat zaměstnavateli jakékoliv informace, které by mohly vést k porušení zákazu diskriminace.

Respekt

Poskytovatel se zavazuje neoslovovat jím umístěné uchazeče u svých aktivních zaměstnavatelů s nabídkou zprostředkování zaměstnání, s výjimkou případů, kdy uchazeč o danou personální službu projeví zájem sám nebo pokud k tomu zaměstnavatel dá podnět či přímý souhlas.

Dodržování podmínek

Dodržování podmínek, sjednaných v dohodě či smlouvě o spolupráci a poskytnutí služby, popř. v objednávce, poskytovatel garantuje.

Ochrana

Poskytovatel je povinen chránit oprávněné zájmy všech svých zaměstnanců.